Veel gestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij?

Neem contact met ons op

Huur

Nee, het inschrijven is helemaal gratis. Het kost u niets en verplicht u tot niets.

Ja, u dient een borgsom te betalen, meestal bedraagt deze één á twee maanden huur, bij aanvang van de huurperiode. Deze borgsom blijft in beheer bij de eigenaar of bij Stichting Derdengelden ’t Mauritshuis. De borgsom wordt binnen één maand ná goedbevinding van de eindinspectie en na afloop van de huurperiode teruggestort op het door u opgegeven bankrekeningnummer.

Jazeker, u dient ingeschreven te staan bij ‘t Mauritshuis Makelaars en akkoord zijn gegaan met onze algemene bepalingen zoals vermeld op onze website.

De Leegstandwet is door het Ministerie van VROM een aangenomen maatregel om huiseigenaren die vanwege langdurige verkoopperiode twee woningen bezitten tegemoet te komen. De huurwetgeving is hierbij versoepeld, waardoor verhuurder een opzegtermijn heeft van drie maanden. De huurder heeft een opzegtermijn van één maand. Er is een minimale huurperiode van zes maanden van toepassing. Op basis van de Leegstandwet kan een woning voor maximaal vijf jaar worden verhuurd. De kosten voor een vergunning op basis van Leegstandwet lopen per gemeente uiteen en liggen tussen de nul en een paar honderd euro.

Gestoffeerde woningen zijn meestal voorzien van vloer-, wand- en raambekleding en één lichtpunt in elk vertrek. Gemeubileerde woningen zijn daarnaast voorzien van een volledige inventaris en meubels. Deze woningen kunt u dus direct betrekken.

De op onze website vermelde huurprijzen zijn altijd exclusief gas, water, elektriciteit, televisie, kabel-, internet- en telefoonaansluiting, servicekosten en gemeentelijke heffingen, tenzij anders vermeld in de aanbieding of op de website.

Gemeentelijke heffingen voor de huurder bestaan uit rioolrecht, afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting en in sommige gevallen polderschapsbelasting. De desbetreffende gemeente kan u hier meer over vertellen.

Koop

Heeft u een koopwoning en overweegt u deze te verkopen? Wij komen altijd vrijblijvend bij u langs. Zo kunnen we elkaar leren kennen, en het huis rustig bekijken. Na ons gesprek werken wij een uitgebreide waardebepaling en verkoopstrategie uit. Hierna is het aan u of u de woning via ons wilt verkopen.

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. Een VBO-makelaar moet dit wel duidelijk melden. Vaak zal de verkopende VBO-makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Als belangstellende mag je dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas met u in onderhandeling treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De VBO-makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van de biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen uitlokken.

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar – in overleg met de verkoper – besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen om vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. Alvorens het systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen.

Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Heeft u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dit kan een teleurstelling voorkomen.

U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door middel van een tegenbod. U bent echter nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij/zij uw bod met de verkoper zal bespreken.

Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen om uw bod te aanvaarden of niet, of dat hij/zij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat u als koper zonder opgaaf van redenen de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Hiervoor zijn regels opgesteld. De VBO Makelaar kan precies aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt.

Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat zijn de overdrachtsbelasting, de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en niet van jou als koper. Om deze reden is het doorgaans ook verstandig om zelf een makelaar in te schakelen. De makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel voor rekening van de koper.

Via ’t Mauritshuis Makelaars huren

Ja, dit is opgenomen in de huurovereenkomst. De makelaar zal 48 uur van tevoren (op werkdagen) een afspraak met u maken. U zult niet overvallen worden door kijkers, dit gebeurt altijd in afstemming met de desbetreffende makelaar.

Afhankelijk van de opgenomen bepalingen in de huurovereenkomst kunt u opzeggen middels een aangetekende brief aan de verhuurder en een schrijven naar ‘t Mauritshuis Makelaars. U dient hiervoor uw huurovereenkomst te raadplegen. Bij vragen kunt u altijd één van onze kantoren bellen voor meer informatie of een e-mail sturen naar wonen@mauritshuis.info.

Ja, tenzij in de huurovereenkomst anders is overeengekomen, dient u zichzelf aan te melden bij aanvang van de huurperiode. Tevens kunnen wij u ook bij de nutsvoorzieningen aanmelden. Op het proces-verbaal van oplevering noteren wij de meterstanden. Deze standen kunnen direct en ter plekke worden ingevuld, zodat u dit mee kunt nemen bij het aangaan van het contract met de nutsvoorziening. Wanneer uw huurperiode eindigt worden opnieuw de meterstanden genoteerd voor de eindafrekening.

Ja, de tuin maakt deel uit van het gehuurde. Deze dient in de staat te blijven waarin u het heeft aanvaard.

Uw privacy en persoonlijke gegevens zijn voor ‘t Mauritshuis Makelaars van het grootste belang. De door u verstrekte gegevens zullen dan ook strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Uw gegevens worden op uw verzoek direct vernietigd, in ieder geval binnen 30 dagen na het laatste contactmoment.

De definitie van een tijdelijke huurovereenkomst is dat er een begin- en einddatum in de huurovereenkomst zijn opgenomen. Op de einddatum dient de huurder de woning daadwerkelijk leeg en schoon op te leveren.

Als u een woning heeft bezichtigd en de woning wilt huren stuurt de makelaar u een link van Huurcheck Nederland toe. Hierin kunt u een dossier aanmaken en de benodigde documenten aanleveren. Denk hierbij aan een verhuurders- en werkgeversverklaring, kopie paspoort etc. alles conform AVG-norm.

Nee, wij hebben geen wachtlijst zodat wij u altijd direct kunnen adviseren en begeleiden bij het vinden van uw gewenste woning.